JAN OLOF JOHANSSON
HBB-tur 2018 - SENASTE RAPPORTER HBB-tour 2018 - LATEST REPORTS
June/June 22 Dag/Day 54 — Axmar — 0 km Totalt/In all — 1596 km
Dagens bild utvisar det oväder som under natten passerat. Började som lätt regn vid lunchtid i går och upphörde snudd på 24 timar senare.
JO är nöjd med sitt tält som förutom stått kvar under nattens storm också hållit honom torr. Nu hoppas han att det bortdragande rusket övergår till lugn eftersom han gärna vill hinna till en butik för proviantering.
Den svarta droppen norr om Gävle är där JO befiner sig.
Today's picture show that weather that during the night has passed. It started as light rain at lunch time yesterday and kept on almost 24 hours.
JO is satisfied with his tent that apart from standing against the gale also has kept him dry. His wish is now that the vanishing nasty weather will change into calmness as he would like time to provision.
The black drop north of Gävle is the spot where JO is.

HBB-tur 2018 - TIDIGARE RAPPORTER

HBB-tour 2018 - EARLIER REPORTS
June/June 21 Dag/Day 53 — Kusön - Axmar — 4 km Totalt/In all — 1596 km
Det var en blåsig dag. Någon egentlig paddlign kunde inte tänkas, men en mindre förfrlyttning in till Axmar blev det åtminstone. Vad som där hände får vi säkert ta del av och ännu är inte dagen slut. Paddlar JO viadre i kväll eller avvaktar han morgondagens utsikter. Hoppas han har det bra och kan tygla sin iver att komma vidare på sin tur. Kanske en förflyttning på 5 km, men det låter vi vara osagt. Vädret är tufft och JO har det bra.
 
En uppdatering kom och distansen har ändrats till 4 km uppdaterad ovanför. Påståendet om allt var väl bekräftas av foto.
It was a wnidy day. Any ordinary paddling was unthinkable, but a minor move in to Axmar was it at least. What there happened we will probably take part of and the day isn’t finnished yet. Will He paddle on tonight or awati the foecast for tomorrow. Let’s hope he has a nice time and manage to stear his egerness to proceede his tour. Perhaps a movement of 5 km was all today, but we let it be untold. The weather is tough and JO is well.
 
An update came telling the distnance was 4 km - updated above. According to photo the written OK is confermed true.
June/June 20 Dag/Day 52 — Limön - Kusön — 43 km Totalt/In all — 1592 km
Tidig start var planerad och kl 03 paddlade JO vidare och fick se soluppgången från kajaken. Förbi Utvalsnäs var det medvind – lätt bris som på utsidan Eskön blivit motvind. Tills Iggöns rundning också blivit värre och JO försökte stryka land. Fick åtminstone vinden med sig ut till Gåsholma, men var då så sömnig att det nästan blev till utsidan han styrde. En toa utritad på kartan drog honom raskt till Kusön och hittade där en sandstrand rikt bebodd av mygg varför den medhavda mygghatten kom till fgod nytta.
Det badbara ytvattnet hade vinden skuffat undan mot Finland. Återstoden dög nästan inte till tårna ens.
Early start was planned and at 03 paddled JO on and could se the sunrise from the kayak. He passed Utvalsnäs in easy behind wind. At the outside of Eskön had it turned to headwind. Until the rounding of Iggö it had gone worse and JO tried to paddle close to land. He at leased got behind wind out to Gåsholma, but was so sleepy that he almost were about to round that on the outside as well. His map showed a toilet symbol that rapidly dragged him to Kusön where he also found a nice beach richly used by mosquitos so he got use for his special hat with net.
The bath able top water had been moved away by the wind towards Finland. The remainings were not even god to dip toes in.
June/June 19 Dag/Day 51 — Harnäs - Limö — 8 km Totalt/In all — 1549 km
JO vaknade sent med viss förvåning. Det var tyst o stilla trots att rapporten talat om blåst. Skyndade sig därför iväg.
I lätt sydlig vind som vred mot väst paddlade JO upp mot Limön. Tur var nog det eftersom vindökningen kom plötsligt och strax därefter en riktigt kraftig kastby. Satt några timmar o hoppades att vinden skulle avta. Prognosen lät lovande och hoppas på en tidig start för at komma för Utvalsnäs.
JO woke up with surprise. According to the forecast it should be windy, but it was quite. Hurried therefor to depart.
In easy southerly wind turning towards west he paddled towards Limön. Not yet there increased the wind and a very strong gust pushed him in the side. Sat then shielded from the wind and hoped for calmer. The foe cast was promising for tomorrow and he plan an early start instead to pass Utvalsnäs.
June/June 18 Dag/Day 50 — Sikhjälma - Harnäs — 34 km Totalt/In all — 1541 km
Från Sikhjälma var vinden lite ogynnsam och fick JO att gå djupare in i bukten innan en vindkantring tillät honom att inta nordlig kurs mot Själgrund. Därifrån var det sedan motvind först till Långsand och sedan via kanalen förbi Skutskär till Harnäs.
Myggen är undernärda och blodtörstiga. Vinden tycktes först ha lättat på sin bana från sydväst, men ökade sedan igen varför en lägerplats på Orarna gick om intet. Sängsvanar har han sett och hjortron har han plockat. Vad annat kan man önska sig.
From Sikhjälma was the wind a bit against and got JO to paddle further into the bay before a turn of the wind allowed him to take a northerly course up to Själgrund. From there to he had headwind first to Långsand and then through the canal passing Skutskär to Harnäs.
The mosquitos are underfed and blodthirsty. The wind seemed first to have decreased on it its way from southwest, but increased again why a night camp at Orarna never came true. He has seen singing swans and picked cloudberries. What else could one wish.
June/June 17 Dag/Day 49 — Storskär - Sikhjälma — 42 km Totalt/In all — 1507 km
Resans hittills snabbaste start gjorde JO idag. Att på 1 timme från uppvaknandet blir klar med frukost och packning kräver sin tid. Ja. Vår bäste JO är på väg att bli en riktig långfärdspaddlare. Alla är vi olika och det skall framför allt tillåtas.
JO ville runda Rödhäll så snart som möjligt innan det började blåsa vid lunchtid och klarade det. Under lunch vred sig vinden till ostlig varför han fick medvind in till Sikhjälma för att där fundera över fortsättningen. Distansen var redan 42 km så valet att stanna var lätt.
Där kunde han fylla på laddning i batterier efter vänligt bemötande och fick tältplats anvisad förutom toalett och dessutom tillgång till vedeldad bastu.
Säkerligen blev det en skön kväll bortsett från lite lätt regn.
Vägen upp mot Rödhällan är mycket stenrik och JO var på väg att paddla upp på en sten samtidigt som han väjde för fågelkullar mot höger eller vänster. Faran undveks även om en del fågelkullar flydde i panik lite varstans. Ibland över sten och ibland giranden för fågelkullar gick färden vidare.
The fastest morning of the tour was made today. That during 1 hour from waking up, to make the start including a breakfast demands discipline. Our dear JO is on his way to become a real long tour paddler. We are all not alike and we should allow this. JO liked to round Rödhällan as soon as possible before it should start blowing at lunchtime and made it. During lunch turned the wind to easterly and he got behind wind to Sikhjälma in order to there think about the continuance. The distance was already 42 km and made the choice easy.
In Sikhjälma he could recharge batteries and after nice reception also get a place for the tent, and advice to a toilet and furthermore free use of a fire-heated sauna. Surely will the evening be nice apart from some easy rain.
The way up to Rödhällan is very rich of stones and JO was on his way to paddle into one when he at the same time tried to avoid scaring some birds by turning left or right. He managed the stones while some bird families fled in panic. The tour vent on.
June/June 16 Dag/Day 48 — Högören - Storskäret — 38 km Totalt/In all — 1465 km
JO gjorde åter en tidig start och idag för att nå Öregrund i god tid. Vinden som enligt hans beräkningar skulle komma från NV kom från SV, men växlade lite i olika riktningar. Allt eftersom han närmade sig Öregrund ökade vinden, men sett till sin helhet var det en bra morgon. Kanske en viss besvikelse ändå när Liz inte stod på stranden likt förra gången och vinkade.
I Öregrund hittade han snart en plats att parkera kajaken nära till allt. Bland anat restaurangen Terazza där en god pasta blev dagens lunch. In kom ytterligare en gäst vars röst hälsade "Hej Jan Olof". Det var Johan Öberg från Skutskär. Johan följer våra paddlare och har säkerligen träffat flera av dem. Han paddlar själv kajak och beräknar ofta rätt när en paddlare kan väntas passera där han själv är.
Denna gång hade han landvägen tagit sig och familjen till Öregrund med husvagn och kajak och åter lyckats. JO och Johan hade ett trevligt samtal. Johan paddlade (i medtagen kajak) sedan tillbaks dit han startat från vid husvagnen medan JO bunkrade. Öregrund är ju sista chansen att nära intill rutten finna åtkomlig butik.
JO made an early start again to reach Öregrund in good time. The wind, that he thought wood be NW showed to be SW but change direction many times. As he closed in on Öregrund it further more increased, but in all it was a nice morning. Maybe a little disappointment as the girl Liz not stood there at the beach greeting him as last time.
In Öregrund he soon found a spot where to land close to all needed shops and among them Terazza, the local restaurant where a nice pasta was his lunch. In came a man greeting him by name. It was Johan Öberg from Skutskär. Johan follows our paddlers and has surely met many of them. As a paddler himself he calculate where and when a paddler will pass the spot he himself is.
They had a nice talk before they had to go apart. Johan went back to where he had started and JO began provisioning. Öregrund is last place where shops are convenient close to a landing place.
June/June 15 Dag/Day 47 — Harö - Högören — 36 km Totalt/In all — 1427 km
En vindarnas dag säger JO. Oavsett riktning har de påverkat från alla håll o kanter. Väddö kanal styr vindarna som de bäst kommer fram. Genom att både kanalen och Väddöviken är trånga pressas vinden samman och får bättre styrka, oftast som motvind eller medvind. Träden i sig vajade inte utan överlämnade det till kronorna som smått piskade i vinden.
JO hade ingen önskan att komma fram till Väddöviken eftersom han anade att samma hopkok av vindar härjade även där med det undantaget att det tydligen fanns fler riktningar att pressa vinden från. Lunch och en dusch i Älmsta var ett skönt avbrott.
Mot kvällen la sig vind o sjö och allt blev till en stilla afton på Högören.
A day of winds says JO. Regardless direction they have influenced from all directions. Väddö canal and Väddö Bay are narrow and squeeze the wind to stronger level and most often to either headwind or behind wind. The trees stood unmoved but the leaves in the top moved a lot. JO had no wish to enter Väddöviken as he figured same undefined wind would be there and found himself to have guessed right except it after all were a few more directions the wind could use when entering the area.
A lunch and shower in Älmsta was a good interruption. Towards the evening disappeared the wind and all became a nice evening at Högören
Juni/june 14 Dag/Day 46 — Yxalan - Harö — 37 km Totalt/In all — 1391 km
Starten kändes trög och gårdagens plötsliga magproblem satt på sitt sätt kvar trots att symptomen släppte redan i går. I sydvinden som var mild med upp till 6 m/sek i byarna var det en lättnad att paddla och återfinna styrkan.
Med kurs mot Ålandet såg han Finlandsfärjor på väg såväl in som ut och konstaterade att de kom o gick snabbt. JO passerade Kapellskär och gjorde lunchstop och fortsättning mot Väddö kanal. Vinden var ännu sydlig och öarna Lindö o Stora Asken och andra hållpunkter passerades i god fart i medvind. Vindökningen drev nu upp sådan sjö att det började kännas lite osäkert. På fastlandssidan hittade JO en bra tältplats när han paddlade in mot land. Krafterna hade plötsligt sinat.
The start felt sluggish and traces after yesterday sudden problem with the stomach were still bothering in the background. In the weak wind from south with gusts up to 6 m/sec it was an easy paddling to regain the strength. With the course set towards Ålandet he saw Finland ferries on their way in and out and noted how fast they were. JO passed Kapellskär and had a lunch stop before he aimed at Väddö Canal. The wind was still southerly and he made good speed as he passed Lindö an Stora Asken and other waypoints in behind wind.
The increased wind now making that large waves that it began to feel a bit unsafe to JO who also felt the strength had left paddled to the left side and immediately found a nice camping site.
Juni/June 13 Dag/Day 45 — Södra Berghamn - Yxlan — 41 km Totalt/In all — 1354 km
JO följde västra sidan av Kanholmsfjärden och kunde obehindrat korsa farleden som trafikeras av färjor o andra båtar.
Stora Huvurollen blev idag platsen för lunch innan färde fortsatte. En envis motvind från NO har inte underlättat dagen. Först de sista sju kilometrarna fick JO den utlovade sydostliga vinden som underlättade paddlingen.
JO followed Kanholmsfjäden at the west side and could cross the fairway without problems. On his approach he had seen large ferries and other boats.
Stora Huvurollen was today the place for lunch before the paddling continued. A stubborn headwind from NE has not made the day easy. Not before ending 7 kilometres turned the wind as promised to SE and eased the paddling.
Juni/june 12 Dag/Day 44 — Långholmen – Södra Berghman — 26 km Totalt/In all — 1313 km
Vid 02 väckte regnet. Det är andra gången det kommer regn på tältet. Det var skönt att kunna somna om. Vid 7-tiden satt JO åter i sin kajak. Ökande Nordostan rakt i fjärdens längdriktning gav respekt. Vågor o vind kom rusande längs Nämndöfjärden. Han satte sig i lä på Lövholmen och letade efter alternativa vägar. Vinden avtog och färden kunde fortsätta mot fyren Grönö Redan förra resan skulle JO träffat sin vän Per-Åke i Stafsnäs. Den gången blev det förhinder, men denna gången klaffade det. Jo fick sig en dusch på båtklubben.
Senare under kvällen gick han vidare till Södra Berghamn.
The rain woke him up at 02.00. It is second time rain hit the tent. It was nice to fall asleep again. At 7 he once more sat in his kayak. Increasing wind from northeast gave respect as waves and wind came roaring along Nämndöfjärden. He sat shielded at Lövholmen thinking about alternative routes. The wind decreased and he could continue towards the light house Grönö. Last time he should have met his friend Per-Åke in Stafsnäs. That time was inhibited, but this time all things allowed the meeting. JO got a shower in the boat house.
Later that evening he moved on to Södra Berghamn.
Juni/June 11 Dag/Day 43 — Sanskär – Långholmen — 47 km Totalt/In all — 1287 km
Det var en mulen morgon och ett lätt regn föll medan kajaken packades. Då tog JO på sig sin Sydväst och kunde fortsätta trots att regnet tilltog. Glasögon o nacke var ordentligt skyddade och vinden dog ut. När Nynäshamn passerats hade också regnet upphört och ersatts av klart solsken. Mellan Herrön o Yxlö mot Muskö kunde turen förflyta i lugn sjö. Efter Muskö vred vinden till sydväst o gav medvind mot Vitsgarn.
Även idag ringde JO’s fru och undrade om han satt på land eftersom spot-markeringarna upphört. Batterierna var åter slut och JO hade inte sett att spoten blinkade som markering.
Ytterligare vindvridningar bar JO vidare upp mot Oxnö o Långgarn där lä söktes i hård vind. Vinden avtog och färden fortsatte förbi Dalarö i medvind till Långholmen där solen gick i moln.
It was a cloudy morning with light rain falling during loading the kayak. That’s when JO put on the old fisherman’s rain cap and continued in increasing rain without getting wet. The wind died out. As Nynäshamn was passed had even the rain disappeared and a clear sun was shining. The tour could proceed between Herrön and Yxlö towards Muskö over calm water, but the wind turned to SW and he got behind wind to Vitsgarn.
His wife called once again and wondered if he was ashore as there were no marks from the spot. The batteries were empty and JO had not seen the twinkling warning.
Further turns of wind brought JO to Oxnö and Långgarn where he got protection from the increased wind that later decreased and he passed Dalarö in behind comfortable wind to Långholmen.
Juni/June 10 Dag/Day 42 — Norra Idkluben – Sandskär — 40 km Totalt/In all — 1240 km
En stilla morgon. Ingen utom fåglarna och JO var uppe. Älgen som haft sin lega invid tältplatsen var dock borta och JO bad ödmjukt om ursäkt. Startade vid sex och paddlade stilla genom den mest farledstäta och sjömärkestäta skärgård JO sett. Spoten som fungerat klanderfritt lämnade plötsligt inga positioner. Det visade sig att batterierna var slut vilket spoten skall markera, men inte gjort.
Vinden kom stadigt starkare från sydost JO tryckte på ordentligt från Askö för att om möjligt hinna över Svärdsfjärden innan vinden hunnit öka för mycket och avstod från lunch, men tömde förrådet av sittbrunnsproviant.
Att många följer spotmarkeringarna förstod JO då hans fru ringde o undrade om han låg stilla eftersom några spotpunkter inte genererats. Då var batterierna helt slut.
Efter en burk Soldatens ärtsoppa var JO redo ta sig an fortsättningen via Dragets kanal.
Mot kvällen blåste det snålt o kallt. Så förhoppningen om lugnare vindar till imorgon är befogad.
A calm morning. Nobody except the birds and JO were awake. The elk who have had its place close to where the tent now was gone and JO humbly ask it to forgive. Started at six and paddled quietly through the tightest area of fairways and seamarks JO ever had seen. The spot has operated without problems, but gave suddenly no positions. It showed the batteries were low.
The wind came increasingly from southeast. JO pushed on from Askö to if possibly cross Svärdsfjärden before it was too strong and didn’t stop for lunch. He instead used what he got in within reach in the cockpit. The fact that many follow the spot marks JO undertos as his wife called and askied if he didn’t paddle. She hadn’t seen any new marks for a while.
A can of Soldier’s peas soup and JO continued through Dragets Canal.
Towards the evening it felt windy and cold.
Juni/June 09 Dag/Day 41 — Kallhamn – Norra Idklubben — 31 km Totalt/In all — 1200 km
Sov oroligt i natt och lyssnade till vindens sus i träden. Öskan var ju inget sus. Det var nästan stilla vid start, men vinden ökade efter hand. Därför var det skönt att kunna ta kanalen. Ett orange flöte misstogs för ett sjömärke och tog JO för långt åt väster.
Stannade ånyo vid Gamla Oxelösund och träffade åter Timo samt många av hans kompisar. Hjälpte till att sjösätta Timos träbåt innan det blev en promenad till centrum för behövd bunkring. En kvinna berättade att en bekant vid 19 års ålder också paddlat HBB – världen är liten.
JO Kunde också ladda upp de powerbanks han använt och ville knappt lämna det glada gänget och gemenskapen i hamnen.
Trots att passagen av Bråviken tagit mycket kraft återstod ändå tillräckligt för att fortsätta en bit till.
Slept restless and listened to the wind’s murmur in the trees the entire night. The whish is no murmur. It was however almost calm at start, but the wind increased by and by. Therefor was it nice to use the canal. An orange bob was mistaken for a seamark and got JO a bit far to the west.
He once more stopped at Old Oxelösund and met once more Timo together with his friends. He also help to launch Timo’s wooden boat before it was time to walk to the shop for provision. A lady told that a friend at age 19 also had paddled HBB – small World. He also could recharge his power banks he had used and could hardly leave the nice gang and the fellowship in the harbour.
In spite the passage of Bråviken had taken a lot of strength the remaining lasted to continue another distance.
Juni/June 08 Dag/Day 40 — Gubbholmen – Kallhamn — 41 km Totalt/In all — 1169 km
På Gubbholmen var det blåsigt o kallt på morgonen. Trots det kom JO iväg 06.00. Vinden kom från nordost så det gick inte att gömma sig för den och vägen till Missjö var öppen. Väl där kom han i lä och det var skönt. JO följde mest farleden så den exakta positionen var lite underordnad. Tids nog skulle färdväg o farled korsa varandra. Väl ute på farleden vred sig vinden till att komma från sydost och det upplevdes som en befrielse. Motvind är inte någon favorit.
Lunchade vid Arkösund och helgtrafiken hade kommit igång. Vissa småbåtar uppträdde lite arrogant och tyckte de hade större rätt till vattnet, medan en stor lustjakt hänsynsfullt saktade in. Efter norra mynningen fortsatte JO ytterligare 5km innan frågan om att korsa Bråviken avgjordes.
Bråviken fick vänta till i morgon innan den akterseglas
It was a windy and cold morning at Gubbholmen, but still a start at 6.00. The wind blow from northeast and was impossible to escape from up to Missjö. Arriving there and get shelter from the wind felt nice. JO followed the fairway from the side so the exact position was a secondary factor knowing that the fairway and track would cross each other later. As he reached the marked fairway had the wind turned and came from southeast. It felt very nice to not be fighting in head wind. Headwind is not a favourite.
Today's lunch was made at Arkösund and the weekend traffic had started with boats in all directions. Some are not so keen to kayaks, But a large vehicle really slowed down and showed respect to JO. After the north outlet he continued another 5 km before he started think about how to do with Bråviken.
Bråviken will have to wait until tomorrow.
Juni/June 07 Dag/Day 39 — Stora Kålholmen – Gubbholmen — 49 km Totalt/In all — 1128 km
Paddlingen startade 05.30 efter att JO vaknat 03.30. Vinden var obefintlig. Trots det visade sig meterhöga vågor längre norrut. Med en skyddad rutt kunde färden fortsätta. I höjd med fyren Finnhällan hade vind o sjö lagt sig. Dyningen kändes mjuk. Fyrarna avlöser varandra och 3 till 4 kan ses samtidigt.
Efter lunchen såg JO två andra paddlare som han jagade ikapp i ökande SW. Det var Sandra o Peter från DÜsseldorf som var ute på en veckotur. Det var tryggt med sällskap vid den lilla överfarten mot fyren Ljusklabb.
Det visade sig vara i sista minuten de kom över eftersom vinden ökade till en nivå JO inte skulle riskerat på egen hand. Paddlaran tog lunch och de skildes åt. JO drog vidare mot norr i byig vind från väst.
Lunchens energi tog snart slut, men kunde ersättas med nötter o torkad frukt. I Fyruddens småbåtshamn fyllde JO förråd och bytte vatten.
The paddling continued from 5.30 as he had woke up 3.30. The wind speed was 0. There were however large waves further north. With a shielded route could JO go on. In level to the light house Finnhällan had wind and sea calmed down. The swell felt soft. The light houses comes one by one in a long row. Sometimes it is possible to sight 3 or 4 at the same time.
After his lunch he sighted two paddlers and tried to overtake them. The paddlers were Sandra and Peter from DÜsseldorf out on a paddling week. It felt safer with company crossing the short distance to Ljusklabb.
It showed to be in the last minute as the wind increased to a level where JO wouldn’t dare to risk on his own. The paddlers then had their lunch and JO continued in gusty wind from west. The energy from his lunch felt to have been used so he refilled with nuts and dry fruit and reached Fyrudden where he could get provision and a change of water.
Juni/June 06 Dag/Day 38 — Orrholmen – Stora Kålholmen — 40 km Totalt/In all — 1079 km
En lätt morgonbris från NV som senare dog ut var som en smekande knuff i ryggen vid start kl sex. Efter lunch kom vinden och då från SO. Den ökade och var nära att tvinga JO mot land, men med ett skyddat vägval hindrades det. Vid passagen av Västervik hade vinden lugnat sig något och kursen sattes gent mot Väderbådan och därefter äskeskär. Farleden som skulle passeras låg fri. En vit fläck i horisonten för över och ett svagt brummande bakom blev till en mycket snabb Gotlandsfärja på ingående och brummandet till ett av Kustbevakningens fartyg.
JO sänder en varning till paddlande kollegor - ”Se upp för Gotlandsfärjorna. De kommer mycket snabbt”.
A light morning breeze from NW that later died out came like a friendly push in the back after start 06 o'clock. After lunch came the wind from SE. It increased and almost made JO to go ashore, but was stopped with a choice of shielded way. At the passage of Västervik had the wind calmed down a little and the course was put short way to Väderbådan and then äskeskär. The fairway that should be crossed was empty of traffic. A tiny white spot in the horizon ahead and a slight droning behind didn’t bother JO. The white spot rapidly grow to a fast Gotland Ferry and the droning to a ship from the Costal Guard.
JO like to warn paddling colleges – ”Look out for Gotland Ferries. They come very fast”.
Juni/June 05 Dag/Day 37 — Stora Kingarö – Orrholmen — 19 km Totalt/In all — 1039 km
I distans är ett trappsteg nått genom att 1000–strecket passerats, men ännu är det en bra bit kvar. Ibland är det svårt att namnge en position – ö eller udde därför anges ibland närmsta större plats.
När man vaknar av hur vinden ruskar tältet är det egentligen skönt att med gott samvete få vända ryggen till och sova vidare. Mot eftermiddagen skulle vinden avta.
Det blev sedan en något jäktad avfärd i 4 sekundmeter. Efter en kort bit ökade vinden igen och lunchen kunde beredas. Det fanns en inre något skyddad väg att ta sig fram som krävde god navigation och blev till en rolig övning.
Den växlande vinden fick JO att ta sig fram steg för steg mellan Iskär o Gröttlan och vid 5-tiden passerades Kråkelund där dyningen var kraftig.
Såg två havsörnar och kände sig nöjd med dagen trots allt.
In distance is one step reached as the first 1000 km is passed. Still remains a good way. Sometimes is it difficult to name a position – island or cape instead is the nearest larger place given.
Waking up by wind shaking the tent is somehow nice as one can with good conscience turn over and fall asleep again. Towards the afternoon should the wind decrease.
It was later a bit hurried departure in 4 m/sec. After a short distance increased the wind again and the lunch could be made. There was however a shielded possible way to advance demanding good navigation and became a funny practice.
The everchanging wind made JO advance step by step between Iskär and Gröttlan and by 5.00 he passed Kråkelund where the swell was strong.
Tvo sea eagles were sighted today and JO fet satisfied with the day.
Juni/June 04 Dag/Day 36 — Föreskär – Stora Kingarö — 30 km Totalt/In all — 1020 km
Vinden! Frånlandsvind snett emot till Påskallavik där JO fyllde på vatten. En fantastisk skärgård upp mot Oskarshamn. Lätt att villa bort sig i vilket JO också gjorde efter ett jobbsamtal. Såg och följde en farled, men såg inte att den delade sig. Allt började likna insjö och kollade på kompassen som visade NV istället för NO. En förtret som fick sväljas.
När han slutligen kom ut mot öppen sjö kom också en ordentlig vindby. SMHI hade förutspått 10 m/sek som senare skulle avta. Det verkade inte bli så mycket med det där blåsandet så JO körde på. Upp mot Oskarshamn rullade hög dyning in. Det kanske inte varit så dumt med felnavigeringen som försenade honom.
Efterhand avtog vinden och JO kunde gena mer än egentligen planerat. Att man i kajak är nära naturen märkte JO när en snok kom på besök och följde ett trettiotal meter fångad av bogvågen. Tidigare under dagen hade han sett tre dovhjortar och resans andra havsörn råkade han skrämma upp.
Krafterna tröt och en tältplats söktes. Inte för långt in i skog eller buskage där myggen ofta finns. Morgondagens utsikter nämner kraftig vind som JO helst vill undvika. ”Stök o bök” med utrustningen tog en del av kvällen.
The wind! Coming from land and headwind slightly from the side up to Påskalavik where JO filled water. The archipelago is fantastic towards Oskarshamn. Easy to go astray in and that’s what JO did during a work call. He saw and followed a fairway but didn’t see it split in two. To begin with it looked like a lake and checked the compass that indicated NV instead of NE. A mortification to swallow.
As he finally got back to open water he met a real gust. The forecast had told about 10 m/sec that later should decrease. It appeared not to be that much so JO went on. Outside Oskarshamn rolled the swell high. Perhaps the delay from bad navigation wasn’t to bad after all.
By and by did the wind decrease and JO could make more shortcuts than planned. Being close to the nature in a kayak proved when a snake came swimming and followed him riding on the bow wave. He also scared a sea eagle and earlier this day saw three fallow deer.
The strength was emptied and he looked for a camping site. Not to far into the forest or shrubbery where the mosquitos are. Doings with his gear took part of the evening.
Juni/June 03 Dag/Day 35 — Stackholmen – Föreskär — 40 km Totalt/In all — 990 km
Dagen började bra, men förändrades så att mycket var ogjort. Tankarna på gårdagens trevliga möte med Anders och familjen fick JO att glömma byta sjökort. Turligt nog upptäcktes det innan paddlingen började. Plånboken var också på villovägar. Starten blev därav försenad. Allt kom på önskade platser och plånboken hittade han invirad i tältet.
Värmen var tryckande och vinden svag. Jo försökte dricka i samma takt han anande sig förlora vätska. Trots det ville huvudet inte riktigt hänga med o byta sjökort efterhand. Därför hamnade han också lite fel utan att vara direkt vilse.
Efter lunch ökade vinden något och började komma från söder. Vid Mönsterås Bruk sveptes rökgaserna ner direkt på JO. Inget man är van vid när man paddlar kajak. Tång o sjögräs får det hellre lukta.
JO tröttnade plötsligt tvärt. Lite till sin förvåning och tänkte att han kanske borde äta mer. Vid jämförelse med föregående tur hade han lägre distans, men ändå kommit totalt längre. Troligen hade han kunnat gena mer denna gången.
The day started off good, but changed that things done no longer were worth being done. Yesterday nice meeting with Anders and his family made JO to forget changing his sea charts. Luckily he discovered this before start, but his wallet was also gone. It was therefore a late start everything got its right place and the wallet was found hidden wrapped up inside the tent.
The heat was sticky and the wind light. JO drank according to what he thought to loose. In spite of this didn't his head put up to change charts according to how the tour proceeded. He ended up a bit off the track, but was not lost.
After lunch were things a bit better and the wind came from the south. Outside Mönsterås Bruk he suddenly got the chimney smoke straight down on to him. That is something one is not used to paddling a kayak. Rather have the smell from sea grass and seaweed.
Just out of a sudden he felt very tired and thought he might have more to eat. Comparing to last tour he had less distance this day but still be ahead geographically than last time.
Juni/June 02 Dag/Day 34 — Törnholmen – Stackholmen — 48 km Totalt/In all — 950 km
Det var en daggrik stilla morgon. Så höll det sig till 8 då en lätt bris i rygg och ett efterhand ökande kändes. Det föll sig bättre att med nytta av vinden passera Kalmar på utsidan trots att insidan egentligen var planerad. I sälskyddsområdet hade det varit gott om säl.
I Kalmar var det tidsmässigt dags för lunch. Det var gott om folk i stan. En pensionerad kollega - Lennart - inviterade på eget bevåg till en gemensam kollega som sommarbodde på Revsudden. Hur skulle jag förhålla mig till detta tänkte JO och hur hade vädret förändrats – för eller emot fortsatt paddling. Lotten föll på att delta i träffen. Med vind i rygg mot Dragets kanal och stakning med delad paddel i det grunda vattnet kom JO igenom och möttes av värden och kollegan Anders med son. På Revsudden passade JO på att tvätta en del kläder och inte minst njuta av en dusch.
Efter mycket prat och en bit mat fortsatte JO sin tur några kilometer i nedgående solsken.
The calm morning was very rich of dew. That was how it lasted until 8 when a light increasing breeze could be felt. It was now better to pass Kalmar at the outside rather than stick to plan to pass at the inside. In the seal protection area it had been many seals.
In Kalmar it had been time for lunch. There were a lot of people moving around. A retired college invited on own behalf to a mutual college summer living at Revsudden. How should I react to this thought JO and how has the weather changed – for or against continued paddling. His chose fell on accept the invitation. With behindwind he and split paddle he forced the shallow water through Dragets Canal and met the host and college Anders with son. At Revsudde he could do some washing up but most of all have a nice shower.
After a lot of talking and something to eat continued JO his tour a couple of kilometres.
Juni/June 01 Dag/Day 33 — Rör – örnholmen — 39 km Totalt/In all — 902 km
Under en paddling som denna kan humöret helt naturligt svänga och idag kände det bra. Trots att vara blöt såväl utvändigt som invändigt blev det en bra distans.
Dagen hade börjat tufft. Att runda Majö där man kommer längt ut var kanske höjdpunkten som i Kristianople (Nopel kallat) firades med en färsbiff och en välsmakande kall öl. Under tiden hann vinden avta ordentligt och på insidan Mölleskär var det grundare än önskat under 30 färdmeter, men satt envist kvar i kajaken och paddlade regelrätt.
Vindmässigt blev det sedan en stillsam färd till Törnholm.
I bild det grunda området utanför Rör mot Gräsö och Långskär.
During a tour like this the temper naturally varies and today it felt good. Despite being wet inside and out it was a good distance made.
The day had started tough. To round Majö where one has to paddle far out was perhaps today's climax that in Kristianopel (just Nopel called) was celebrated with a minced meat beef and a tasty cold beer. In the meanwhile had the wind gone down and at the inside of Mölleskär it was more shallow than whished during 30 meters, but stubborn as he is he still sat in the kayak and paddled trough.
Regarding the wind he then made a peaceful tour to Törnholm
Photo from Rör towards Gräsö and Långaskär
Maj/May 31 Dag/Day 32 — Rör— 0 km Totalt/In all — 863 km
Kontemplation och Sudoku har i bristen på paddling fått fylla dagen som varit molnfri. Lite ompackning så att ofta använda saker blivit lättare att komma åt.
Träden har fått god gymnastik i den hårda vinden. Vajade en stund något mindre, men turligt nog utan att medföra fortsättning på turen. Det fortsatte strax att blåsa kraftigt igen.
Inför morgondagen är nästan allt packat för en tidig start.
Contemplation and Sudoku have filled the day in lack of paddling. The sky has been without clouds. Some changes have been made that often used things will be easier to reach.
The trees have got gymnastic in the hard wind. The swayed for a while less, but luckily without the tour to be continued. It soon blow hard again.
For tomorrow is almost all packed anabling an early start
Maj/May 30 Dag/Day 31 — Svenö – Rör — 18 km Totalt/In all — 863 km
Inget frukostsällskap på marken, men väl i luften där tärnor var på jakt efter något ätbart. Vinden drog runt tältet. Hur skulle det se ut vid Torhamns udde?
JO kom iväg i motvinden som var rakt ostlig, men med utvilade armar går det bra. En lindriven färja passerade tätt framför till synes utan bilar eller passagerare. Ett litet stopp före udden för att kolla väderutsikten på SMHI där de angav vindstyrkan till 7 m/sek. JO la ut för att testa och gjorde en skarp gir just vid udden och lyckades slinka igenom i den trånga passagen som finns där. Lite Gelcoat fastnade säkert på några stenar. Han möttes av de utlovade 7 och det var skönt att glida in i Sandhamns hamn.
Lite v vind och turen fick en fortsättning. Lite bit för bit i det grunda o steniga området, men åtminstone 2 km blev det.
No breakfast company at the ground this morning but the tern hunted something to eat in the air. The wind swept around the tent. How will it be at the cape? A line ferry passed close in front of JO. There were no passengers or cars to be seen. He stopped just before the cape to check the forecast from SMHI. They talked about 7 m/sec from east. On he went just to give it a test and made sharp turn and saw the narrow opening so he went on. Some Gelcoat was probably left on the rocks, but throw he came. And met the promised 7 so it was nice to enter Sandhamn harbour.
A little less wind and on he went again into the shallow area with all the rocks. At least 2 km more were made.
Maj/May 29 Dag/Day 30 — Lindö – Svenö — 32 km Totalt/In all — 845 km
Morgonen började med sus i träden. Där JO låg var det helt lä. Runt udden var det tillbaka till motvinden som turligt nog stillade sig vartefter. Det var inte mycket kvar av vinden när han nådde Karlskrona. Stannade vid Marinmuseet på Stumholmen. Där var mycket folk. Bunkrar upp på de saker som började sina och träffade en kvinna på apoteket som själv var paddlare och fick hennes "lycka till". Med facit i hand kanske han valde fel väg från Karlskrona om det nu spelar någon större roll. Vinden hade varit emot hur som. Gjorde ett mindre stopp, men fortsatte strax till Svenö. Där fick JO et stort mottagande av öns samlade bosatta. När inget fårgodis bjöds lämnades JO besviket.
En svår passage står nu för dörren. Rundningen av Torhamns udde. Gott väder = gent medan blåsigt o brytande vågor = stor omväg.
The morning started with murmur in the trees. Where JO was it was dead calm. Around the cape the headwind was back but decreasing by and by. There wasn't much wind left when JO landed at the Marine Museum at Stumholmen with a lot of people. He had to provision things finished or about to run out and met a lady in the Chemistry who wished him "Good Luck" as the paddler she was herself. Perhaps choose JO wrong way out of Karlskrona if it really matters. He got headwind and continued to Svenö. There he got a kind of welcome from all living at Svenö. As he didn't bring any sheep sweets they soon disappointed turned their back on him.
A tricky passage is now at hand. To round Torhamn's cape. Nice weather = shortway while waves and wind = a huge round around.
Maj/May 28 Dag/Day 29 — Ytterväggen – Karlshamn — 31 km Totalt/In all — 813 km
Ravells Bolero kom plötsligt i JO's tankar under dagen. Det var den ständigt ökande vinden som gav associationen. Den började knappt märkbar, men efter varje kastbyminskade den inte till sitt tidigare. Morgonen nordostan vred till rent ostlig och JO körde på så länge det gick. Det blev till stora Ekö där han stannat över natt förra gången. De lamm som då bräkte hade nu egna lamm och bräkte lika ynkligt som sina föregångare. Ejdrarna hade också småttingar att ta hand om hade han sett sedan Åhus. Det gör ont att råka skrämma de små liven.
Den första riktiga köraren kom idag vid Danziger Gatt och fick JO att landa på Gö i lä och hett solsken. Samvetet vaknade. Det måste ha lugnat sig igen och iväg bar det på nytt. Kom knappt till udden innan insikten uppenbarade sig. Det skulle ta emot att nå Lindö.
Ravells Bolera suddenly cam into JO's thoughts during this day. It was the constantly alternating wind that gave the association. It started hardly visible and for each gust it didn't regain before strength. The northeasterly wind from the morning turned to plain easterly and JO went on as long as he could. It lasted until St Ekö where he had spent the night last time. The bleating lambs at that time had now their own bleating lambs. The Eiders also have small ones to care about had he seen since Åhus. It hurts to happen to scare them.
The firs real gust came in Danziger Gatt and made JO to land at Gö shielded and under hot sun. The conscience woke up. It must have calmed down and off he went. He hardly reached the cape before he realized that it would cost to reach Lindö.
Maj/May 27 Dag/Day 28 — Hörvik – Ytterväggen — 23 km Totalt/In all — 782 km
Att JO lämnade Skåne bakom sig då han lämnade Landön tror jag många varit medvetna om, men ännu återstår fler landskap att anlända till och även lämna.
Det var angenämt att sova mellan lakan och under tak. I går var det Pia som kom hem trött efter ett långt arbetspass och idag var det Magnus tur att ha en lång arbetsdag framför sig. Det var ändå trevligt att återses.
Det var svårt att lämna, men resan gör sig inte självt. Kanske borde jag gett mig av tidigare för att om möjligt undvika vädrets nycker. Med kurs mot Mörrums Bruk upplevdes vattnet kladdigt av vad det nu var.
En plötslig vindökning fick vågorna att snabbt torna upp sig så det var skönt at komma i lä. I hopp om lite ärligare tendenser blev det många små stopp. Korsade Karlshamnsfjärden och i rådande obestämda förhållanden är det lätt att till synes plötsligt krokna.
The fact that JO left Skåne behind as he left Landön I believe many have understood, but still remains many landscape to arrive in and also leave. It was very pleasant to sleep between sheets and under a roof. Yesterday it was Pia who had a long day at work and today it is Magnus who shall make a long working day. It still was nice to meet.
It was hard to leave, but this journey doesn't make itself. Perhaps an earlier start would have helped to avoid the whim in weather. With course at Mörrums Bruk the water suddenly felt sticky whet ever it came from. A sudden increase of wind made the waves pile up so it was nice to get some shelter. In hope for a bit more honest circumstances JO had to make many small stops. Crossed Karshamnsfjärden and in present weather it is easy to so to say suddenly become tired.
Maj/May 26 Dag/Day 27 — Landön – Hörvik — 36 km Totalt/In all — 759 km
Solen kom upp, men inte JO. Ibland känns sovsäcken som bästa plats. Icke förty vädrades o torkades kajaken med öppna luckor. Detta var tidig morgons stora insats innan sovsäcken fick tillbaks sitt innanmäte igen.
Senare fortsatte JO med sikte mot Sillnäs udde. En kämpig sträcka. Vinden tycktes ha lagt sig och fåglarna kvittrade vackert från land, men på andra sidan udden visade det sig att vinden inte alls lagt sig. Anfallen från vinden kommer ryckvis och med kurs mot Nogesund för att nå dagens mål - Hörvik. Det var först vid Nogesund som dagsmålet fick en viss rimlighet när vinden åter avtog.
I Hörvik har JO vänner från förra turen. Pia o Magnus hade då låtit JO låna deras uthyrningsstuga när han passerade i dåligt väder. Magnus installerade nu JO i stugan och Pia anslöt efter en lång arbetsdag. Deras samtal fortsatte till långt in på natten.
Ett uppblåsbart ryggstöd som JO använder fick en nötskada. Det höll i år bara 700 km, men han har två extra med sig.
The sun came up but not JO. Sometimes feels the sleeping bag as the best place to be. But never less the kayak was cleaned with opened hatches. This was this morning's effort before the sleeping bag got its pulp back.
Later continued JO aiming at Sillnäs cape. It was a tiresome distance. The wind was lighter and the birds were singing from ashore, but at the other side of the cape it showed the wind was not at all light. The attacks from the wind came irregular with a course to Nogesund to reach today's goal - Hörvik. It wasn't before in Nogesund he thought it possible to reach Hörvik as the wind decreased.
JO got some friends in Hörvik from last tour - Pia and Magnus. They had invited JO to their rental house when he passed in bad weather. Now Magnus installed JO in the house and Pia joined in after she had been working late. Their talks continued late that night.
A blow-up back pillow JO uses had got a leak from abrasion. This time it lasted only 700 km, but luckily he's got two more.
Maj/May 25 Dag/Day 26 — Vitemölla – Landön — 37 km Totalt/In all — 723 km
Samtidigt med soluppgången kom JO iväg efter ett morgonsamtal med en äldre man som var nere på sin barndoms strand. Numera ofta kallad Slussen, men det visste han inget om. Utanför Ravlunda låg dimman tät och såväl luften som vattnet kändes iskalla. En plötslig vindökning innebar strandbesök för JO och han väntade ut vinden några timmar innan det åter var paddelbart. JO vill inte påskina sig vara en erfaren paddlare, men att hellre vila än illa fäkta är den sanne paddlarens viktigaste motto.
I Gropahålet blev det sedan dags för lunch. Det ligger som en välkomnande oas utefter den kala sandstranden. Vinden dog helt ut och med kursen satt mot Åhus kom en kraftig vindökning. Började tänka sig ytterligare ett stopp före Åhus, men åter bromsade vinden in.
Nu skulle han ta kurs mot Landön och det kan vara svårt att visuellt hitta rätt, men det brukar gärna bli rätt i slutänden. Vinden fortsatte att växla mellan frisk o lätt. Därför var det skönt att kunna glida in i den lilla hamnen och av hamnkaptenen tilldelas fri tältning, dusch o toa.
In the sunrise started JO this day after a morning chat with an old man who walked at his childhood's bathing beach. Now lately Called Slussen (the lock) but that was more than he knew about. Outside Ravlunda lay the fog thick and both water and air were cold. A sudden increase of the wind caused a rapid landing with a long wait until it decreased again and allowed continued paddling.
JO doesn't call himself an experienced paddler, But to rather rest than badly struggle is the true paddler's most important motto.
Gropahålet was the place for lunch there it lies as an oasis ain the desert sandy beach. A decrease of wind made him set a course towards Åhus before the wind once more increased. While thinking of another forced landing before Åhus but it decreased and the course to Landön could be set. It can be hard to visually spot where to go, but it uses to become right. The wind continued to shift between strong and light and it felt good to enter the small harbour where the port captain offered room for the tent and key to shower and WC.
Maj/May 24 Dag/Day 25 — Brantevik – Vitemölla — 60 km Totalt/In all — 686 km
Det var en fin morgon och det tog sin tid innan färden fortsatte. Då hade vinden börjat komma från öster. Det var folk nere på stranden bort mot Stenshuvud som hejade och i Kivik, stannade JO för lunch på varmrökt lax som smakade gott. Jo passade på att lada lite batterier. Samtidigt hade vinden ökat och vågsvallet forsade in mot stranden. Gropahålet låg hägrande långt där borta (18 km), men Vitemölla blev valet tills vidare. Hoppades kunna fortsätta mot kvällen. Under tiden träffade JO personer som tyvärr var svåra att kontakta och kände deras ovilja, men också en ääldre äkta bybo som var det motsatta. Idag är det kanske 70 åretruntboende medan sommarboende är 5-600 som vill vara ifred på "sin" mark.
JO hoppas på en tidig start för att undvika ytterligare ostlig vind bort till Gropahålet.
It was a nice morning but the time went by before the tour went on. At that time it had started to blow from the east. There were people down at the beach from Brantevik to Stenshuvud greeting and at Kivik he stopped for a lunch of warm smoked salmon that tasted nice. Jo also recharged some batteries. At the same time had the wind increased and the waves rushed to the beach. Gropahålet was way over there ahead (18 km), but Vitemölla became his spot at the moment. He hoped to reach Gropahålet later in the evening. In the meanwhile he met people that sadly were difficult to contact and felt their unwillingness, but also an old man who was their opposite. Today there are just 70 person living year around while there are 5-600 during summer whishing to keep "their" domain.
JO plans an early start to avoid easterly wind on his way to Gropahålet.
Maj/May 23 Dag/Day 24 — Nybrostrand – Brantevik — 40 km Totalt/In all — 626 km
JO låg verkligen i startgroparna för ‘språnget’ förbi Kabusa och fick njuta av en fantastisk vindstilla morgon. Färden gick nära land för att slippa besvären av motströmmen. En andra frukost i Kåseberga som just höll på att vakna och fick sedan en svag vind i ryggen. Nära land runt Sandhammaren var vågbruset nästan sövande. Stranden låg öde. Kursen kunde sedan sättas till en nordligare och samtidigt ökade vinden till ca 4 m/sek. Den vred sig också till akterlig. Så höll det sig till Skillinge där numera betalmaskiner tagit över från hamnkaptenen. I brist av öppet matställe blev det i stället en promenad till ICA för färskvaror. Det kändes skönt att lämna Skillinge och motttagandet i Brantevik var bättre.
Sådan var denna dag under paddlingen runt kusten. Ännu i skrivande stund skiner solen för att senare gå ner över land.
JO really was in starting position to pass Kabusa and could enjoy a fantastic morning with no wind. To avoid the stream he kept close to land. A second breakfast in Kåseberga that just was about to wake up and then got a light behind wind. Close to land around Sandhammaren and the murmur from waves hitting the beach almost put him asleep. The beach was empty and the course could then be adjusted to north. At the same time increased the wind to about 4 m/sec and turned more to behind. That was how it lasted to Skillinge where pay- machines have taken over from harbour staff. In lack of open restaurant he had to walk to ICA and get some fresh food. It was a relief to leave Skillinge and the reception in Brantevik was better.
So went this day of paddling around the coast. Still in writing moment shines the sun to later set over land.
Maj/May 22 Dag/Day 23 — Smygehamn – Nybrostrand — 30 km Totalt/In all — 586 km
JO kämpade till lunch I motvind och motström. Från älvarna i norr kommer i år mycket vatten som skall passera ut till havet. Motströmmen är därför en märkbar faktor när man som JO skall i motsatt riktning.
En badande dam var idag i JO's route och överraskades av det oväntade mötet först när hon tilltalades bakifrån. Efter en stunds samtal fortsatte turen förbi Ystad och endast 10 km återstår innan Kabusa är passerat. Skjutningar ut över havet är ofta förkommande så det gäller att passera i de fönster som finns mornar o kvällar.
Landningen underlättade av Nybroån vi ser i bild med Kåseberga i bakgrunden.
JO fought until lunch in headwind and stream against. From the rivers up north comes this year a lot of water that shall pass on its way to the sea. The stream is by this an element to consider paddling against it.
A swimming lady came today in JO's way and was surprised when JO talked to her from behind. After some talk the tour went on passing Ystad and just 10 km remains before Kabusa also is passed. Shooting with live ammunition over the sea is usual so one has to pass in the windows during mornings an d evenings.
The landing was relieved by Nybroån we se in photo with Kåseberga in the background.
Maj/May 21 Dag/Day 22 — Gislövläge – Nybrostrand — 8 km Totalt/In all — 556 km
Motig paddling i ostlig vind som ökade till ca 7 m/sek. Landade i Smygehamn där vattnet var tjockflytande av allt frömjöl. Stanken var dessutom mindre angenäm. Lite uppgivet satt JO där o hoppades på vindkantring. Åtminstone till sydlig trots att det ännu återstår en bit innan kursen vrids mot mer nordlig.
Lunchen avåts på Sveriges sydligaste rökeri där det även finns eget bryggeri - Smyge Bira.
Tilläggas till gårdagen kan att JO fick egen broöppning vid sin passage. En minnesvärd händelse.
With headwind it had been a tiresome paddling in 7 m/sec (about 26 km/h) He landed at Smygehamn where the water was sluggish with seed and a stank on top of that was unbearable.
Today's lunch he got at the most southerly smokehouse and their own brewery – Smyge Bira was served.
In addition to yesterday could also be mentioned that JO got his own bridge opening. A memorable event.
Maj/May 20 Dag/Day 21 — Klagshamn - Gislövsläge — 36 km Totalt/In all — 522 km
Morgonen var fantastisk även om det tog en time innan JO vaknades så pass att han upptäckte det. Ner till Falsterbo tog ca 1 timme och motvinden hade kommit. Passagen genom kanalen låg öppen och känslan att äntligen kunna överge den sydliga kursen var sporrande. Vinden var ännu sydlig så det blev sidvindspaddling.
Utanför Trelleborg var trafiken tät och en Stena Line färja la sig still utanför. Timmar senare backade den in i hanen igen. (?)
Efter Trelleborg tog kraften slut. Utmattad landade JO på stranden vid Gislövsläge. Låt hoppas han förser sig med tillräckligt mycket vätska. Med ett halvt öra lyssnade han på ishockeyn.
It was a fantastic morning even if it took an hour before JO woke up that much so he could judge it. The route to Falsterbo took another hour and the passage was open. He felt the difference to alter his course and went on paddling in side wind.
Outside Trelleborg was the traffic hard and a Stena Line ferry stopped at the outside. After houres it moved backwards into the harbour again. (?)
After Trelleborg JO felt how his strength went away and landed at the beach close to Gislövsläge. Let's hope he fill up with water in the heat. With half an ear he listened to the hockey referee over radio.
Maj/May 19 Dag/Day 20 — Barsebäck - Klagshammn — 31 km Totalt/In all — 486 km
Det blev en sen start efter trevligt umgänge vid frukostbordet. Till en början var vinden lätt emot och med Turning Torso i sikte var det ingen tvekan om vart kursen borde ställas. JO hade gått inåt Lommabukten och kom därför nära Ön. Aktiviteten var i full gång med vattenskotrar åt alla håll och på kajen stod leden fulla av förhoppningsfulla fiskare. Vinden hade successivt ökat. Det var skönt att få fly mot Klagshamn. Vinden ökade än mer och kajaken stod nästan stilla.
Vid ankomsten stod Anders från hamnen och välkomnade. Här var festligheter igång tillsammans med vänföreningen Ishöj från Danmark. JO fick en öl i näven samt kod till Duschen. Klagshamn är en av de gästhamnar som intar en speciell plats hos våra paddlare och säkerligen hos många andra som sjövägen gästar hamnen.
It was a late start after pleasant association round the breakfast table. The wind was light head wind to start with and with Turning Torso in sight there was no doubt about where to go. JO had bent inward to Lommabukten and came close to ön. There was the activity high with water jets in all direction and at the pier were the line filled with hopeful fishers waiting for their catch. It felt good to proceed to Klagshamn even though the wind had increased that much that the kayak hardly moved.
At the arrival to Klagshamn came Anders and wished him welcome. Festivities were on as a friend association from Ishöj in Denmark visited. JO got a beer in his hand and code to the shower. Klagshamn is one of the harbours that with a special place to our paddlers and surely to many others visiting the harbour from the sea.
Maj/May 18 Dag/Day 19 — Ålabodarna – Barsebäck — 23 km Totalt/In all — 455 km
Idag var det en tidig start som gällde. Det skulle bli sydlig, men att nå Barsebäck var viktigt. Morgonaktiviteterna utanför Landskrona var höga i den lätta sydostliga vinden. Ett par satt o njöt av morgonen i sin trädgård. Arbeten pågick i hamnen och en roddare kom snabbt förbi JO. När Lundåkrabukten öppnade sig föröver tilltog vinden. Sjön blev krabb och det gick kännbart trögt.
I Barsebäck stod vännerna Britta o Mats och tog emot. återseendet var hjärtligt. Efter en dusch - också den välkommen - skulle kläder tvättas och förråd förnyas. Det visade sig att någon redan tömt butiken på frystorkat så JO fick ta plan B – Konserver.
Med detta vänbesök skulle färden efter dagens o kvällens umgänge fortsätta utan besök av vänner långt framöver.
An early start was needed today. It should be wind from south, men most important was to reach Barsebäck. The morning activities were high outside Landskrona in the light wind from south easterly wind. A couple sat in their garden and enjoyed the morning. Workers were busy in the harbour and a rower passed JO rapidly. As he entered Lundåkrabukten the wind increased and it felt harder to paddle.
At Barsebäck were Britta and Mats to received him and wish him welcome. It was nice to see them again. After a shower should JO do some washing up before he fixed the provision. Someone had emptied the shop of dry frozen food so JO had to change to plan B - canned food.
With this visit of friends should the tour after this evening continue without visits for long time.
Maj/May 17 Dag/Day 18 — Domsten – Ålabodarna — 25 km Totalt/In all — 432 km
Det var en våt morgon efter all dagg som fallit. Med vinden snett bakifrån passerade JO färjelägena i Helsingborg utan problem. En muskel mellan axel o nacke gjorde sig påmind. JO spårade deta till ena hängslet till paddelkapellet som blivit för hårt spänt.
Under dagen hade han stannat i Råå för lunch av raggmunk med allehanda tillbehör som smakade utmärkt.
I Ålabodarnas lilla hamn fick han en bra plats.
The morning started wet from the dew. With behind wind slightly from the side were the ferry births at Helsingborg passed without incidents. A muscle between shoulder and neck that earlier disliked the treat sent a reminder. JO now traced to a brace of the paddling cover that had been too tight.
During the day he had stopped at Råå for lunch. He had a potato pancake with all accompaniment that tasted excellent.
At Ålabodarna he got a nice place in the small harbour.
Maj/May 16 Dag/Day 17 — Kullen – Lerhamn — 26 km Totalt/In all — 407 km
Gårdagens goda o sena distans satte sina spår i JO och dagen gick i trötthetens tecken. En tidig lunch i Lerhamn motade inte bort tröttheten. Kanske skulle lite omväxlande boulespel ha botat, där på den närliggande banan. Vinden var i rygg hela dagen och det var synd att inte bättre kunna dra nytta av det. Eller var det kanske den som var orsak till slöheten. Värme kan ju ha sådan effekt. Trösten återfinns i att förra turen tog 10 dagar mer att komma hit.
Med gott samvete ligger JO och beskådar trafiken - färjorna på vattnet och planen i luften. Den är intensiv sedd från där han ligger i solen o njuter.
The distance yesterday both long and late has left its trace in JO causing tiredness. An early lunch at Lerhamn didn't help. Perhaps some Boule in the nearby yard would have helped. With behind wind all day it is a pity not better use such circumstances. Or is it the heat causing that odd feeling. Heat can give that effect. Compared to last time he is still 10 days ahead so why complain.
With good conscience he lay down on his back in the sun looking at the traffic of planes in the air and ferries on the water. It is intense seen from where he is.
Maj/May 15 Dag/Day 16 — Grötvik – Kullen — 48 km Totalt/In all — 359 km
Efter dagens två överfarter - Laholmsbukten och Skälderviken - var JO med all rätt trött. Under dagen hörde han mer än han såg tumlare som kom o blåste. Att sedan ett, till Halmstad inlöpande fartyg, passerade lite närmre än bekvämt också satte sin krydda till dagen gjorde dagens extra minnesvärd.
I Torekov blev det schnitzel till Lunch och under tiden ökade vinden. Därför inväntade JO kvällen med svagare vind innan Skälderviken korsades. Där, på nordsidan av Kullen, hittade han en stenig strand som fick duga för natten i hopp om att madrassen skulle svälja ojämnheterna.
After the two crossings - Laholmsbukten and Skälderviken felt JO worn out. During the day he more heard than saw tumbler coming up and blow. That a ship, ingoing to Halmstad passed a bit closer than comfortable, add some spice to the day and made it unforgettable.
Today's lunch in Torekov was a nice schnitzel and while having this the wind increased. He waited until evening with weaker wind before crossing Skälderviken. There, at the north side of Kullen, he found a rocky beach that had to do hoping the mattress would smooth the surface up.
Maj/May 14 Dag/Day 15 — Lövstaviken – Grötvik — 37 km Totalt/In all — 322 km
Dagen började med ostlig vind och misstänkt motström. Många älvar norröver har kraftigt utflöde i år. Initialt tycktes inte JO komma framåt. Först vid Särdal kring lunchtid la sig vinden. Solen gassade och vägen mot Ringenäs var svettig. Några moln seglade upp och färden fortsatte närmre land för de stunder de gav lite skugga. In mot Grötvik fick han medvind. I Grötvik hade JO nattat även förra gången och togs väl emot av hamnkaptenen Dan. Jo fick natta var han ville, men givetvis föll lotten på samma plats som förra gången.
Snart komockså paddlande Sara och JO fick lite sällskap. De hade det trevligt och umgicks.
The day started up with wind from east and possible stream against. A lot of rivers have high outflow up north. The kayak seemed not to move forth. The wind died out during lunch at Särdal. The sunshine was bright and hot making him to sweat. Some clouds came from east and gave some comfort short whiles. He had stopped at Grötvik even last time and the port captain allowed him to put up his tent anywhere he liked. Naturally he chose same spot as last time.
Shortly after came paddling Sara and JO got company. They had a nice time together.
Maj/May 13 Dag/Day 14 — Bua – Lövstaviken — 37 km Totalt/In all — 359 km
En lätt bris från sydost fick JO att paddla närmre land än han gjorde förra gången (2015). Därör fick se mycket mer av kustlinjen. Eftersom trakten är hans från barndomen väcktes gamla minnen till liv efterhand han paddlade. Själv från ååvar han ofta hos sina farföä i Lynga. JO lunchade vid Toft, där han förr badade o fiskade krabba. Efter lunch dog vinden ut helt och återkom inte förrän han landat. I det lugna vatten han haft såg han mycket säl. Blicken var således inte helt fixerad vid land.
I ö småbåtshamn blev han väl mottagen och fick sig en liten gräsplats tilldelad attt ställa sitt tält. Brorsonen Jacob var till stor hjälp.
Vid gårdagens besök i Varberg träffade JO många klubbmedlemmar. Bland andra då Petra som gjort sina försök att paddla HBB, men tyvärr tvingats bryta under hårt o ihållande otjänligt väder. Ännu har hon dock inte gett hoppet om någon gång klara hela turen, vilket vi ser fram emot.
A light breeze from southeast made JO paddle closer to the shore than last time (2015). Therefore he saw more of the shoreline. As this area is his from his childhood, a lot of old memories came through as he paddled on. Self from Tvååker he was often with his grand parents at Lynga. He had his lunch at Toft where he used to bath and fish crabs. After lunch the wind died out and didn't come back until after he had landed. In the mirror like water he could easily s pot seals. His sight was in other words not fixed at shore and land.
He was well received at Lövstaviken small harbour and got a small spot with grass for his tent. His nephew Jacob was of good help.
During yesterday visit in Varberg had JO met many of the members of the club. Among them Petra who had tired to paddle HBB, but unfortunately been forced to abandon under too hard wind and unforgiving circumstances. She has however not given up the hope to make the tour in another challenge. We are looking forward.
Maj/May 12 Dag/Day 13 — Bua – Varberg — 21 km Totalt/In all — 285 km
Morgonens bleke höll I sig ner till Balgö där det ersattes av en svag nordvästlig vind som höll sig ner till Varberg. En skön paddling som gärna kunde fått fortsätta. Vid Kajakklubben väntade Bengt. En tidigare kollega som hälsade JO hjärtligt välkommen tillsammans med Anette.
Det blev en kort resa idag, men för JO's del väl värt att återse en gammal vän som betyder mycket för JO.
JO tänker: Jag vet min kapacitet och kommer på goda grunder klara de dagar som krävs. Vädret må vara den osäkra faktorn eftersom det rådande inte kan bestå för evigt utan måste tas dag för dag.
I morgon inväntas ett möte med en brorson.
Foto: En vän vi hört talas om inom HBB är Petra Källström Haak. Tack för din hälsning. Trevligt att se dig. Hoppas du får en skön sommar.
Vid sin sida har hon JO.
The breathless morning continued down to Balgö where it changed to light breeze that continued down to Varberg. A nice paddling that could have continued. At the Kayak club was an old college highly valued to JO waiting together with Anette and gave JO a heartily welcome.
It was a short distance today, but to JO well worth to see an old friend again.
JO thinking: I know my capacity and will on good grounds withstand the days the tour will take. The weather might be the vague factor as today's weather cannot last for ever and must be handled from day to day.
Tomorrow JO shall meet his brothers son.
Photo: A friend we have heqard about within HBB is Petra Källström Haak. Thank for your regard. Nice to see you Petra. Wish you have a nice summer.
At her sida is JO:
Maj/May 11 Dag/Day 12 — Keholmen – Bua — 36 km Totalt/In all — 264 km
Vinden denna morgon var svårbestämd från tältplatsen under tallar. Prognosen sa nordvästlig, men den kändes mer som västlig. JO träffade tre paddlare ute på intervallträning och hade ingen chans att hänga med. Kajaker är olika och anpassade till olika ändamål. Det bar av söder ut och den fruktade Kungsbackafjordens överfart var strax där föröver.
Solen sken och medvind var det också Efter passagen av Malös nordsida sattes kursen rakt mot Ringhals. Strax före Bua kände JO hur krafterna blåste bort i medvinden. Den första han haft sedan Strömstad och till Bua kom han.
Foto: insikt eller utsikt över Bua.
The wind this morning as hard to define from the tent under the pines. The forecast mentioned wind from northwest, but it felt more like westerly. Jo met three paddler out on interval training and had no chance to keep up with them. Kayaks are different and mad for different use.
Ahead waited the crossing of the sometimes difficult Kungsbackafjorden. In sunshine and behind wind he rounded Malö at north side before taking course directly to Bua. Close to Bua he felt the strength had bowed away from him in the f irst behind wind since Strömstad, but at Bua he arrived.
Photo: Insight or outlook over Bua.
Maj/may 10 Dag/Day 11 — Saltholmen – Keholmen — 20 km Totalt/In all — 228 km
ännu en dag i motvind och tog en lång lunch på Kokholmen i hopp om att vinden skulle avta. Med optimism såg Jo hur vindstyrkan avtog såpass att han kunde ta sig den korta biten till Korshamnsskären. Han upplevde kampen mot vinden allt för slitsam. Solen sken och timmar försvann innan vinden äntligen avtog. Ungdomar satt som i klasar på klipporna och det var 27º. Jo tänkte tillbaks på besöket hos Kajakklubben som va trevligt. Många positiva medlemmar och alla ville också väl.
JO siktade in sig på Keholmen utanför Särö som en lämplig dagsfinal. Dit var det inte långt, men tog ändå 4,5 tim att nå i motvinden.
Yet another day in head wind. He had a long lunch at Kokholmen and hoped the wind should decrease. Optimistically JO saw how the decreased and he could go on the short distance to Korshmnsskären. He experienced fighting head wind was far to strenuous. The sun was shining and hours disappeared before the wind finally decreased. Youths sat in clusters at the cliffs. It was 27º. JO thought back on his visit to the Kayak club that was very nice. A lot of positive members and all wished him well.
JO aimed for Kedholmen outside Särö as a suitable spot as a closure of today. It wasn't long to paddle, but still 4,5 hour passed in the head wind.
Maj/May 09 Dag/Day 10 — Stora Kistholmen – Saltholmen — 25 km Totalt/In all — 208 km
Trots en tidig start visade det sig att vindarna från syd också vaknat. Norde Älv passerades i lätt motvind som sedan dog ut. Det var en kortvarig lättnad. Passerade sedan färjeläget för skärgårdsfärjorna och rundade in mot Rivöfjorden och tog sikte mot Saltholmen. En danmarksfärja passerade. Vattnen är välkända av JO och det händer ofta att man måste väja för fartyg till o från Göteborg.
Kanotklubben nåddes och utan att bli igenkänd fick han lägga in sin kajak. Därmed slapp han tömma den på packningen och åkte hem till sin fru. I kväll skulle det bli ute-middag med vänner och vi hoppas det blir trevligt.
JO tar det lite lugnt och tror att han snart kommer in i paddlingen så att distanserna blir bättre. Klokt agerat.
Despite an early startit showed the wind from south also woke up early. Nordre Älv was crossed in head breeze that later died out. It was a causal relief. He then passed the ferry births of all the archipelago ferries and rounded in to Rivö Fjord and aimed to Saltholmen. A ferry running to Denmark passed. This water is well-known to JO and it often happens that one has to give way to ships leaving or arriving Gothenburg.
He reached the Kayak Club and without being recognized he could place his loaded kayak indoor. Instead of emptying the kayak he could go home to his wife. Tonight they shall have an out-dinner with some friends and we hope it shall be nice.
JO does take it easy, but hope gather strength and soon make better distances. Wisely acted.
Maj/May 08 Dag/Day 09 — Hällene – Stora Kistholmen — 27 km Totalt/In all — 183 km
Gårdagen var som sagt en vilodag, men ingår ändå i räkningen enligt våra regler.
Idag lastade JO kajaken, vilket är en stor skillnad mot för exakt 40 år sedan då JO började polisskolan i Stockholm.
Grannar började vakna och undra var som var på G när JO åter körde ner sina saker i en skottkärra till kajaken. Under sista vändan med saker blev det därför många stopp för lite småprat.
När han äntligen satt i kajaken under paddel försvann bleken och ersattes med sydlig bris. Mellan Åstol o södra Åstol ökade vinden till ett all-day-high. En fritidsbåt i västra horisonten visade sig vara ett inkommande fartyg. Marginalerna var på JO’s sida.
Redan tidigare hade han sett ut Stora Kistholmen som en attraktiv o lämplig plats för nattläger. I verkligen sämre än vad som framgick i Google. Men vägen dit blev till en fin dag.
Morgondagen hoppas han nå till Saltholmen och Kajakföreningen. JO har inte varit där på många år. Tiden har helt enkelt inte räckt till, men hoppas få lägga sin kajak inomhus under tak.
Yesterday was as told a day of rest, but is still counted as mentioned in our rules.
Today JO loaded the kayak, which is a big difference to what he did exactly 40 years ago as he began the Police academy in Stockholm.
Neighbours had begun to wake up as he with help from a wheelbarrow mowed his gear down to the kayak. During the last load there were several stops for some small talk.
As he finally sat in the kayak under paddle disappeared the calmness and a southerly breeze replaced. Between Åstol and south Åstol increased the wind to an all-day-high. A apparently small boat in the west horizon showed soon to be a large ship incoming but margins were to JO.
Earlier he had spotted out Stora Kistholmen as an attractive spot for a night camp. In reality it was worse than showed in Google. The way there was anyhow nice.
'For tomorrow hope JO to reach Saltholmen and the Kayak society. He has not been there for many years. It has never been time enough. He likes to place his kayak under roof during the night.
Maj/May 07 Dag/Day 08 Hällene — 0 km Totalt/In all — 156 km
En vilodag. Det skadar inte att unna sig en ledig dag. Mitt under turen är det svårt att få till en sådan dag. Samvete och omständigheter vill inte tillåta. Visst kan det komma en blåsig dag då man tvingas ligga still. Oftast kommer den när lägerplatsen inte är idealisk, men man brukar ändå finna sig i omständigheterna.
Låt oss hoppas att det för JO varit en skön dag. I morgon börjar allvaret igen.
A day of rest. It doesn't begrudge oneself a free day. During a long tour is it hard to have one. Conscience and circumstances might not permit. Surely might a windy day force inactivity but it comes often when the camp isn't ideal, but one uses anyhow tolerate the circumstances.
Let us hope this day has been a nice day to JO. Tomorrow continues the seriousness again.
Maj/May 06 Dag/Day 07 —— Stora Risholmen–- Hällene — 25 km Totalt/In all — 156 km
Det kändes vemodigt att lämna gemenskapen på holmen.
Den lätta motvinden höll sig ned mot Stocken. Där vred den sig något mot väst och växlade i styrka mellan stilla o lätt. Kråksundsgap som ofta är besvärligt at passera med öppet hav utanför, visade bara en antydan till sitt rykte med dyning som rullade in. Sydvinden återkom och bestod genom Mollösund o Kyrkesund.
I Hällene möttes JO av sin fru.
Hur dag 08 förflyter får vi se, JO har förutspått att han går i viloläge en dag i sin sommarstuga.
Info:
Jag (Lennart) hade avsiktligt förs ökt befinna mig i närheten av JO's väg, just för att jag så gärna ville träffa honom. Efter JO's förra paddling, då vi också hade god kontakt, skulle vi träffas. Så blev det aldrig. En inbjudan till hans sommarställe har fått bli hängande i luften och tiden har gått.
Mötet vi nu fick överträffade kanske förväntan och min uppfattning av JO sedan förra turen han paddlade hela kusten ändrades inte. Snarare stärktes nog våra band. När JO paddlade iväg på morgonen stod jag kvar o kände allt lite vemod över att bli lämnad. Nu får han paddla raskt så vi kan mötas för egna små paddelturer.
It was not without sadness JO left the island and the fellowship we had found.
The slight headwind remained down to Stocken and turned a little towards the west and altered between calm and calmer. At Kråksundsgap, where serious problems often occur in rounding south with the open sea straight out, JO only had old swell rolling in. The southerly wind came back and remained through Mollösund and Kyrkesund.
In Hällene he was received by his wife.
How day 08 will pass we will hear, but JO has mentioned to have a day off in his summer house.
Note:
I (Lennart) had tried to be close to JO's way just to enable a short meeting as I really wanted to meet him. After JO's last tour, when we also had good contact, we should have met. It never happened. An invitation to his summer house was left hanging in the air and the time has passed.
The meeting we got outstripped perhaps my expectations and my apprehension of JO since his last tour was not changed. It more strengthened our friendship. As JO left in the morning and I was left I felt a bit sad to be left. I hope he make this tour fast so we can plan our own tours (shorter).
Maj/May 05 Dag/Day 06 —— Grindholmen – Stora Rishholmen — 31 km Totalt/In all — 131 km
Morgonen var gråmulen med sydvästlig vind. Sjöräddningen var väldigt aktiv med såväl stora som mindre enheter på väg söderöver. Tog rygg på dem runt nordsidan av Bohus Malmön och hade tillfälligt vinden i ryggen. Korsade Brofjorden och valde kurs mot industrierna och vindkraftverken. Resan mot Stångehuvud blev tung eftersom vinden vridit till syd och ökat. Landade på insidan i den lilla hamnen och hade lunch i solen. Båttrafiken var tät med ystra skeppare. Havet var oroligt som i en kokande kittel. Nu skulle färden fortsätta ner till Stora Risholmen så det var bara att äntra kitteln och vinden hade avtagit något.
Vid ankomsten till målet stod Lennart Bergström på stranden och tog emot. Äntligen träffades vi. Möet var glatt och otvunget och vi hann avhandla många saker där vi satt utanför våra tält. Vid solnedgången satte vi oss i JO's tält. Kvällen blev snabbt sen innan vi tvingade oss avsluta för lite sömn.
The morning was grey with wind from southwest. The sea rescue was very active with larger and smaller units moving south. JO followed them round Bohus Malmön and for crossing Brofjorden he aimed at the industries and wind power plant. His continuance to Stångehuvud was heavy as the wind turned to southerly and increased. He landed at the small harbour at the inside of Stångehuvud and his lunch in the sun. The traffic of boats had increased and stired up the water with their waves mixed with wind waves the sea looked like a boiling kettle.
As the wind decreased JO gave it a try to reach Stora Risholmen and at the arrival was Lennart Bergström there at the beach to welcome. At last we met. We had a lot to talk about during the evening. No quite minutes just a great joy to finally have met. We got along very well and when the sun went down we sat in JO's nice tent still talking about many things. The evening passed very fast and it was late when we decided it really was time to sleep. Entered our tents and slept well.
Maj/May 04 Dag/Day 05 — Stora Brattholmen – Grindholmen — 36 km Totalt/In all — 100 km
Det var en lätt mulen morgon med vind från sydväst. JO paddlade långt in för att komma i vindskugga av öarna. Mötte resans förste paddlare - örn, Fjällbacka - och pratades vid innan de fortsatte åt varsina riktningar. Efter Dannemark tog vinden helt slut och solen vågade sig fram. Farleden förbi Valö blev till en hel njutning. Dyning efter blåsten fanns kvar, men hindrade inte. I Sote Kanal återkom vinden och ökade dessutom efter min passage. Samtidigt spejade JO efter lämplig plats för nattläger. Kom förbi en vik lite i skymundan som efter städning o röjning blev helt OK. It was an easy-clouded morning with wind from southwest. JO chose to paddle far in to get wind shelter from the island. He met the first paddler this tour - Torbjörn, Fjällbacka - and talked for a short while before they continued in their directions.
After Dannemark died the wind died out and the sun dared to shine through. The route passing Valö came to be a pure satisfaction. The swell still remained but caused no problem.
In Sote Canal re-entered the wind the scene and increased after my passage. At the same time was JO looking for a place for the night camp. He passed a small beach that after some cleaning and gardening did well.
Maj/May 03 Dag/Day 04 — Hälsö – Stora Brattholmen — 13 km Totalt/In all — 64 km
Dagens glädjemoment var att Tjurepannan besegrades. När JO kom ut ur Havsstenssund och rundade Tjurepannans klippor möttes han av den sydostliga vinden som redan var rätt hård , men vindriktningen höll sjögången nere och därmed även studsvågorna som ofta är besvärliga.
Nu gällde det bara att kämpa mot den hårda vinden. Som om inte det var nog kom också nytt kraftigt regn. In mellan öarna utanför Grebbestad gick det an, men söder om öppnar sig vattnet något och vinden kom emot med full kraft igen. Spotpunkterna stod nästan still o stampade som de gjort utanför Tjurepannan.
Då gör man klokt i att avbryta. Spara på krafterna och vara tacksam för det lilla. Dagens distans i hård motvind fick vara nog.
Today's enjoyment was to conquer Tjurepannan. As JO left Havsstenssund and rounded the rocks of Tjurepannan he met the head wind from south east that already was pretty strong. The wind direction kept the waves down and by this also the bounce waves, usually causing trouble outside Tjurepannan.
Now all was about fighting against the head wind. As this was not enough came new heavy rain. Among the islands outside Grebbestad could this be handled, but south of the town where the water widens and the got open place as it hit with full strength
made the spot dots to stand still as they had done outside Tjurepannan.
This is when one should give in. Save the strength and be grateful to the little. Today's distance in hard head wind had to be enough.
Maj/May 02 Dag/Day 03 — Amundholmen – Hälsö — 4 km Totalt/In all — 51 km
Det blev en kort distans idag. Vinden, förutom att komma från syd, var kraftig och regn o kyla rådde.
Givetvis dalade humöret för JO när planerna inte blir genomförbara. Stundtals lät det som stormvindar i träden.
Från Hälsö kan han blicka bort mot Tjurepannan. Humöret har stigit igen och han ser fram emot en tidig start i morgon.
It became a short distance today. The wind, apart from blowing from the south, was pretty strong and rain with low temperature was also present.
Naturally this made his temper to fall as his plan where made impossible. Now and then sounds the wind like storm in the trees.
Now, having Tjurepannan in sight from Hälsö, his temper has regained its level and he looks forward to an early start tomorrow.
Maj/May 01 Dag/Day 02 — N. Långön – Amundholmen — 28 km Totalt/In all — 47 km
Natten hade varit blöt och JO funderade över vilken väg han skulle paddla - yttre eller inre. När han kom närmre Strömstad valde han den inre. Det blåste kraftigt i byarna och den inre är ju skyddad.
Han lyckades till o med ta sig förbi Älgöleran, men inte utan bottenkänning. Detta var tredje gången han passerade den vägen. Det är ju en njutbar väg även om det blåser.
Fram mot eftermiddagen började det åter regna. Kropp o knopp signalerade trötthet och framför honom låg nu Tjurepannan.'Inte idag' blev beslutet och landade på Amundholmen.
Hoppas med en tidig start kunna ta sig an Tjurepannan.
The night had been wet and he thought of which rout to chose - outside or inside. As he was closer to Strömstad he chose the inside. It was rather windy and the inside is more shielded.
He even managed to pass the shallow water at Älgö with the clay, but not without feeling the ground under the kayak. This was his third time he passed this way and it is a nice rout during windy days.
Towards the afternoon the rain came once more. Body and head felt tired and Tjurepannan was ahead. 'Not today' was the decision and landed at Amundholmen.
With an early start he hopes to conquer Tjurepannan.
April 30 Dag/Day 01 — Svinesund – N. Långö — 19,5 km Totalt/In all — 19,5 km
JO kom iväg i ebben och hade god hjälp av den utgående strömmen. Vind hade han i rygg. I den smala passagen vid Svinesund förvånades han över hur stark strömmen var. Senare, när han korsade Dynekilen, kom nästa förvåning av att vågorna frålandsvinden skapade hann bygga upp sådan sjö.
JO kände en viss ovana vid att åter sitta i kajaken inför en lång färd, men fann snabbt rätt känsla och tar det lugnt i början för att trimma in sig ordentligt och på sikt uppnå önskade distanser. Ett kraftigt regnväder hjälpte honom söka land och avsluta dagen.
JO left with the ebb and got good help from the outgoing water. He also had behind wind. In the narrow passage at Svinesund he was surprised by how strong the stream was. Later, as he crossed Dynekilen, next surprise came. That the waves caused by the wind from land built up that fast.
JO felt inexperienced to once more find himself in the kayak in front of a long tour, but soon found his comfort and will take it easy to start with and let the distances com by the time. A heavy rain helped him ashore and end the day.